nákres objektu prohlédnout   diskusediskusní fórum

 
Otep myrry
(Vyšebrodský rkp. č. 42, písař Přibík, 1410, česky)
anonym:

Otep myrry mněť mój milý,
milujeť mě z své všie síly,
a já jeho,
zmilelého,
proňžť netbám nic na jiného.

Mój milý mně biel, červen, krásen,
jako leteční den jasen.
To div z diva,
žeť sem žíva,
proňžť sě mé srdéčko znímá.

Vstanúc i pójdu toho dle,
poptám sobě, proňžť mé srdéčko mdlé
řkúc: batíčku,
zmilelíčku,
zjev mi svú tvář, sokolíčku.

Jehožť má duše miluje,
viděli ste, zda kde tu je?
Milost silná,
žádost pilná,
k němužť má mysl nemylna.

Když diech právě o puolnoci,
střěť mě jeden z jeho moci,
tak neznámě
vzezřěv na mě
vecěť: Prěnes mě v svém prámě.

Tehdy já naň vzezřěch z nicě,
domněch sě svého panicě.
Řěch: Kam koho?
A on: Toho,
jehož ty hledáš přěmnoho.

Další texty tohoto autora: 1 2

 
Veteres ac piae cantiones


Kryštof Schweher-Hecyrus

Nam i cruce pro nostris peccatis,
mortuus est pater pietatis,
atque descendit
ad inferna, patresque redemit.

Eduxit eos ex umbra mortis,
Deus potens dominusque fortis,
atque aeterni
fecit eos cohaeredes regni.

Infernum ad nihilum redegit,
atrae mortis potentiam fregit,
Satanam stravit
resurgensque nos iustificavit.

Resurgens per quadraginta dies
cum discipulis conversatus est,
coelos ascendit
atque ad dexteram patris conscendit.

 


Jesus Christus unser Herr und Heiland

(1561, německá verze)
Kryštof Schweher-Hecyrus

Er ist an dem Creutz für uns gestorben
und hat uns das himelreych erworben
zu Hell abgefaren
und erlöst die da gefangen waren.

Er hat auß des ewigen todtes macht
die Altuetter gefürt und mit jm bracht
ins Himelreiche
das sie da solten sein ewigkleyche.

Er hat auch durch sein götlich macht und krafft
dem todt und Teuffel genommen sein macht
und uns gegeben
rechtfertigung und das ewig leben.

Nach seiner urstend hat er viertzig tag
mit sein lieben Jüngern gemeynschafft ghabt
gen himel gfaren
und sich gsetzt zur rechten Gottes Vattern.

 

 
Ježíš Kristus náš Pán a Spasitel

(český rukopisný kancionál z Chlumce nad Cidlinou, kolem 1580, obsahující českou verzi téhož textu)
anonym

Když na kříži visel pro nás hříšné,
otevřel jest nám království věčné,
s Otcem nás smířil,
by jediné sám člověk uvěřil.

Hledě na muky jeho bolestné
a znamenaje své skutky scestné,
hnut jsa vděčností
živ býti chtěl z víry v spravedlnosti.

Když jest na kříži dobyl vítězství,
i hned bral se v té své spravedlnosti
v příbytek Silného,
vzal kořistí a potřel moc jeho.

A ti, kteříž v temnostech bydleli,
převelmi ho vděčně uhlídali,
nebť jsou ho byli
dříve zdávna na světě žádali.

 


Ad lectorem

(předmluva k partituře Andrease Chrysopona Jevíčského Bicinia nova, 1579, latinsky)
David Crinitus - Petr Codicillus
(překlad Martin Horyna)

Není zrovna špatné toto spojení hudebníků s básníky. Vždyť o to vděčnější je oboje dílo: slovy se utěší mysl, tóny pak smysly; spojeny v jedno působí pak ještě sladčeji.
Obveselí zemdlené a smutným poskytne útěchu hudba zrozená, aby velebila Boha nebeského. ... Nuže snaž se, ať jsi kdokoli, usmířit nesvorné mysli a hleď napodobit tyto harmonické zvuky.

 


Psalmus IX. Confitebor tibi Domine


Jan Campanus

Sic tibi mille sonis per portas grata Sionis
Carmina cantabo, quibus in tua facta vacabo.

Demersit gentes sua fraus me fraude petentes
In scrobis autores vani recidere labores.

O justum Numen! quod Iudicis hujus acumen!
Fraude sua stulti pereunt, moriuntur inulti.

Další texty tohoto autora: 1 2


žalm devátý

(Odarum sacrarum liber prior, 1611, latinsky)
překlad Jan Blahoslav Čapek

Tebe chci, svého krále, tam v branách Sionu stále
slaviti písní hlasně, Tvé skutky vyprávět jasně.

Národy pohřížila jich vlastní zlovolná díla,
snažení plné klamů, by vrhli duši mou v jámu.

Bože můj spravedlivý! Tvůj soud jak dalekozřivý!
Blázni, hle, ve své síti - a nikdo jich nebude mstíti.


Česká mariánská muzika

(1647, česky)
Adam Michna z Otradovic

Vánoční noc
Chtíc, aby spal, tak zpívala
synáčkovi:
matka, jenž ponocovala,
miláčkovi.
Nynej rozkošné děťátko,
Synu Boží,
nynej, nynej, nemluvňátko,
světa zboží.

Svaté lásky labyrint
Ach, ach, nevím kudy kam,
ach, točím se sem i tam,
má lásko, ó Kriste můj,
má lásko, ó Kriste můj.
Právě jsem v labyrintu,
v zmateným labyrintu.
Má lásko, ó Kriste můj,
má lásko, ó Kriste můj.

Další texty tohoto autora: 1 2 3


Svatoroční muzika

(1661, česky)
Adam Michna z Otradovic

O slavném vzkříšení Pána Jezu Krista
Na bubny, trouby, píšťaly,
housličky, harfy, cimbály
zahrajme vesele,
varhany, loutny ať znějí,
kterak mohou nejlibějí,
chvalme Spasitele,
světa Stvořitele.

Svatý Hippolyt, červená mučedlnícká jindřichohradecká růže
Jaký to kvítek červený
vidím v hradeckém rolí,
zajisté byl on barvený
před lety v římském poli,
karafilát nebo růže
zdaliž jest, kdo nám poví?
kdo jej rozeznati může,
řci,ať se každý dívi.

 


Loutna česká

(1653, česky)
Adam Michna z Otradovic

Předmluva
Kdo by tě chváliti žádal,
Maria, Matko Boží:
ten by nemožného žádal,
oučastný býti zboží.

Puňktík tvé chvály jediný
všecky zpěvy zaráží,
tvá nejmenší dobrodiní
vší muziku poráží.

Však nelze předce mlčeti,
loutnu mou beru v ruce,
nedá mě láska mlčeti,
žene mne k zpěvu prudce.

 

Andělské přátelství
Nebeští kavalérové,
vinšujte štěstí.
Vy jste mé svatby družbové:
veďte z neštěstí
Nevěstu mou, vám se věří.
Mně a vám se ona svěří.
Veďte ji, andělé,
ke mně, archandělé.

 

Den svadební
Začněte, panny, zpívati,
natáhněte hlásky.
Sluší se teď radovati.
Den jest Božské lásky,
Cecilia varhanice,
hrej, spoj sobě panen více.
Andělé měchy zdvíhají,
též k tvým varhanům zpívají.

 


Píseň k svatému Jánu Nepomuckému

(1819, česky)
Antonín Borový

Poslechněte divy velké Jána svatého,
které nám Bůh ráčí činit vždy skrze něho.
On při Bohu ochraně cti a jména zástupce,
všechněch potřebných a nůzných mocný přímluvce.

Svatý Jene Nepomucký,ty patrone náš český,
neopouštěj tvé krajany, opuštěný nás všecky.
Ó rozmilý tatíčku náš, ochránce české vlasti,
přimlouvej se a pros za nás před Božskou velebností.

 


Komu pěji

(1820, česky)
Josef Vlastimil Kamarýt

Ladnému jen děvčeti
když mé pění lahodí,
žertovnému milčeti
jen když radost vyvodí.
Co mi po přísném jest sudí?
Ať se vrtochami – ztrudí!

Další texty tohoto autora: 1 2


Sláva Boží. Píseň

(Kytka básniček. Dárek malým čtenářům, 1852, česky)
Karel Vinařický

Nebe noční, modrojasné,
hvězdovité, jak jsi krásné!

Krásnější však nejsi zvláště,
nežli kraj Božího pláště!

 


Wie lang die Welt noch stehn wird bleibn


anonym

Wenn d´Madl alle Hosen tragn
Anstatt der Krinolin,
Die Männer all die Wahrheit sagn,
Und wenns nimmer staubt in Wien;
Wenn goar kan Storch mehr sich nießt,
Kan Madl nimmer fehlt,
Wenns Militär mit Knödel schießt,
Dann ist das End der Welt.

 


Jak dlouho svět stát světem bude

(sbírka lidových a zlidovělých písní “selského syna” Karla Jungbauera, vydáno 1899, provenience Horní Planá - Spitzenberg, nářečně německy)
překlad Jan Mareš

Až holky nosit začnou gatě
namísto krinolíny
a mužský pravdu mluvit svatosvatě,
až nebude ve Vídni špíny,
až čápu s hnízdem bude škoda práce,
zjara až nezahřeší holka plnoletá,
až knedlíkama děla budou cpát se,
to bude konec světa.


Wenn unsa Herrgoud


anonym

Wenn unsa Herrgoud mein Vĺda war
Und da Petrus mein Göd,
Ĺft kam i in Himml,
I wullt oda net.

 


Kdyby náš Pánbůh

(sbírka rytmických říkanek a jódlovaček Gustava Jungbauera, vydáno 1940, provenience Volary, nářečně německy)
překlad Jan Mareš

Kdyby náš Panbůh byl mně tátou
a svatej Petr kmotrem byl by mně,
chtě nechtě do nebe bych přišel,
dyk by to bylo v rodině.

Diskuse přehled

2003-10-16 08:39:47  obecně ke vztahu poesie a zpěvu (Martin Gaži)

1x1.gif (43 bytes)